logo


Generalforsamling

Dato: 17/02/2020
Kl.: 10:30

Fjenneslev 23/1 2020

Generalforsamling 2020

 

FAKK Sorø kredsen afholder generalforsamling mandag d. 17/2 2020 kl. 10.30 i Ottestrup forsamlingshus, Sorøvej 124, 4200 Slagelse. Ægtefælle/samlever og passive medlemmer er meget velkomne til generalforsamlingen og frokosten, men har ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er der frokost. Tilmelding til Christian Olsen på mail: christianbolsen@live.dk eller tlf./sms 22431430. Sidste tilmelding er mandag d. 10/2 2020 kl. 12.

Generalforsamlingens dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.     Formandens beretning. Til godkendelse.

3.     Regnskab ved kassereren. Til godkendelse.

4.     Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, adresse mv. står på side 2).

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af bestyrelse. Formanden vælges for 1 år, bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

På valg som formand er: Christian Olsen, Fjenneslev Kirke (modtager genvalg)

På valg til bestyrelsen er:

Asger Hansen, Boeslunde kirke (modtager ikke genvalg)

Elinor Langelund, Lynge kirke (modtager genvalg)

 

7.     Valg af suppleant til bestyrelsen.

8.     Valg af revisor. På valg er Per Christiansen, Hejninge Kirke (Modtager genvalg)

9.     Valg af ny revisorsuppleant.

10.                    Valg af fanebærer. På valg er Christian Olsen, Fjenneslev Kirke (modtager    genvalg)

11.                    Evt.

 

 

Evt. forslag til punkt 4 på dagsordenen skal være formand Christian Olsen skriftligt i hænde senest søndag d. 9/2 2020 kl. 18.00 enten pr. mail på christianbolsen@live.dk eller pr. post på adressen: Ringstedvej 172, 4173 Fjenneslev.

 

 

Valgene til provstitillidsrepræsentanter for graverne i Slagelse provsti og Ringsted-Sorø provsti er sket i forbindelse de årlige provstimøder for kirkegårdene i begge provstier hvor alle gravere er blevet inviteret. 

 

Efter generalforsamlingen vil jeg kort orientere om procedure for indsendelse af forslag til overenskomstforhandlingerne i 2021. Du tænker måske at der er god tid til de næste forhandlinger starter, men de forslag der evt. indkommer skal drøftes, og sendes til afstemning på FAKKs ordinære delegeretmøde i begyndelsen af juni 2020. Derefter skal forslagene igennem diverse instanser inden der udveksles forslag med arbejdsgiversiden i begyndelsen af 2021.

  

 

På bestyrelsens vegne

Christian Olsen

 

 

Arrangementet er ovre. Du kan ikke tilmelde dig længere